Türkçe

ANADOLU SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
"Sanat Eğitiminde Dönüşümler"

Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu ANADOLU - USES

Günümüzde birçok alanda toplumsal bakış açısı, gereksinim ve yenilenme çerçevesinde bir dönüşüm yaşanmakta ve bu dönüşüm birçok alana yansımaktadır. Toplumsal dönüşümün yansıdığı alanların temelinde ise sanat eğitimi yer almaktadır. Çünkü bilindiği üzere sanat, birçok yönü ile toplumları yönlendirme işlevine sahiptir. Öte yandan toplumsal dönüşümün temelinde sanatla ilişkili ütopik bakış açısının yansımaları olduğu kabul edilebilir bir gerçektir. Dolayısıyla sanatsal bakış açısının toplumsal dönüşümler çerçevesinde yorumlanması, sanat eğitimi süreçlerinin bu dönüşümlerden üzerine düşeni alması, sanatsal tasarım ve yaratıcılık süreçlerinin ise dönüşümlerin temelinde yer alması bir gerekliliktir. Bu bağlamda “Sanat Eğitiminde Dönüşümler” ana teması çerçevesindeki ANADOLU ULUSLARARASI SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU/ANADOLU-USES (THE ANADOLU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTS EDUCATION ANADOLU – ISAE), sanat eğitiminde yaşanan dönüşümlerin, sanat eğitimi süreçlerine ne şekilde yansıması gerektiği, sanat eğitimi süreçlerinin toplumsal bağlamda yaşanan dönüşümlere ne kadar yanıt verebildiği ve dönüşümlerin sanat eğitimi süreçlerini sanat eğitimcisi sanatçı/tasarımcı, sanat eseri, yaratıcılık çerçevesinde hangi noktalarda yönlendirdiği konularının ortaya konulması bağlamında sanat eğitimcileri, sanatçılar, tasarımcılar ve öğrencileri bir araya getiren bir etkileşim platformu oluşturacaktır.

AMAÇ

Günümüzde birçok alanda yaşanan dönüşüm kuşkusuz sanat eğitimi alanını da etkilemiştir. Toplumsal bağlamdaki dönüşümlerin temelini ise teknolojik yenilikler oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmelerin birçok alan ve ortamda hem toplumsal hem de bireysel bakış açısı ile farklı boyutlarda etken olduğu düşünülürse sanat alanlarının teknolojik gelişimlerden, yeniliklerden ve dönüşümlerden uzak olması düşünülemez. Günümüzde teknolojik alandaki dönüşümler, sanat eğitimcilerini ve tasarımcıları kalıplaşmış olgular ve kabuller dışında bir sürece sokmuştur. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde sanat eğitiminde yaşanan dönüşümler, yaratıcılığı ve yaratıcılığı kullanmayı, eleştirel düşünmeyi, bireysel ve toplumsal ifade biçimlerini ve kimliklerini doğrudan etkilemektedir. Bu sempozyumun amacı toplumsal olarak yaşanan dönüşümlerin sanat eğitimi, sanatsal yaratıcılık ve tasarım süreçlerine yansımalarını incelemek ve tartışmaktır.